Terapia dialektyczno-behawioralna w zaburzeniach odżywiania  (DBT-ED) 18.10.2019, Kraków

Terapia dialektyczno-behawioralna w zaburzeniach odżywiania (DBT-ED) 18.10.2019, Kraków

Rejestracja

Rejestracja dla osób nie będących członkami PTDBT

Wolnych miejsc 8
Zakończenie rejestracji 18.10.2019 08:30

400,00 PLN

Rejestracja dla członków PTDBT

Wolnych miejsc 8
Zakończenie rejestracji 18.10.2019 09:00

350,00 PLN

Opis wydarzenia
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu "Terapia dialektyczno-behawioralna w zaburzeniach odżywiania".
Szkolenie skierowane jest do praktyków zdrowia psychicznego.

Szkolenie odbędzie się 18 października 2019, w Krakowie, poprowadzi je specjalista DBT i terapii zaburzeń odżywiania, dr Fragiskos Gonidakis, z Uniwersytetu w Atenach.

Doświadczenie kliniczne i wyniki badań potwierdzają skuteczność stosowania i adaptowania terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) w leczeniu osób z zaburzeniami odżywania, w tym osób ze współwystępującymi innymi zaburzeniami. Grecki zespół w Szpitalu Eginition w Atenach od lat rozwija własny program leczenia zaburzeń odżywiania w oparciu o terapię dialektyczno-behawioralną, poznawczo-behawioralną oraz podejście systemowe. Podczas szkolenia omówione zostaną założenia stojące u podłoża, dylematy dialektyczne oraz strategie ogólne i szczegółowe terapii.

Tematyka szkolenia:
1. Wprowadzenie do zaburzeń odżywiania i modelu deficytów regulacji emocjonalnej.
2. Wprowadzenie do DBT.
3. Hierarchia leczenia i celów w DBT dla zaburzeń odżywiania
4. DBT i CBT dla zaburzeń odżywiania: regulacja wagi i odżywiania.
5. Wprowadzenie do uważnego jedzenia i umiejętności odwracania uwagi.
6. Umiejętności DBT rozwijane w leczeniu zaburzeń odżywiania.
7. DBT dla pacjentów borderline z zaburzeniami odżywiania.


Prowadzący:
Dr Fragiskos Gonidakis, MD, jest adiunktem na Wydziale Psychiatrii Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Atenach, kierownikiem Zakładu Leczenia Zaburzeń Odżywiania Odziału Psychiatrycznego Szpitala Eginition w Atenach. Przewodniczny Greckiemu Stowarzyszeniu Badań Behawioralnych, członkiem EABCT, licencjonowanym członkiem i mentorem DBT  Behavioral Tech.  Odbył szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej, dialektyczno-behawioralnej oraz systemowej terapii rodzin. Jego zainteresowania kliniczne i badawcze obejmują zaburzenia odżywiania, psychiatrię międzykulturową oraz zaburzenia osobowości z pogranicza (borderline). Jest współautorem 4 książek w języku greckim, m.in. "Anorexia nervosa: rozmawianie o zaburzeniach odżywiania", z E.Varsou; "Zaburzenia odżywiania podejście poznawczo-behawioralne" z D.Charila; "Zaburzenie osobowości z pogranicza: terapia dialektyczno-behawioralna" .

Dla kogo to szkolenie:
Do udziału zapraszamy praktyków zdrowia psychicznego (psychiatrów, terapeutów, psychologów oraz innych specjalistów zdrowia psychicznego pracujących w jednostkach klinicznych/terapeutycznych), spełniających któryś z warunków:
- prowadzą terapię zaburzeń odżywiania (w różnych nurtach),
- prowadzą terapię w nurcie dialektyczno-behawioralnym (niekoniecznie zaburzeń odżywiania),
- pracują w placówkach leczenia zaburzeń odżywiania (ambulatoryjnych/stacjonarnych).


Termin szkolenia: 18.10.2019, godz: 8:30-17:00.

Miejsce:
Szkolenie odbędzie się w Krakowie. Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane w najbliższym czasie.

Koszt:
350zł - dla członków PTDBT z opłaconą składką za 2019 rok.
400zł - dla wszystkich pozostałych osób.


Cena szkolenia obejmuje:
- materiały szkoleniowe,
- przerwy kawowe, lunch,
- zaświadczenie udziału.

Język szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i będzie tłumaczone na język polski.


REGULAMIN SzkoleniaTerapia Dialektyczno-Behawioralna w zaburzeniach odżywiania (DBT-ED) 18.10.2019  Kraków

 I. Postanowienia ogólne

1. Wydarzenie Terapia Dialektyczno-Behawioralna w zaburzeniach odżywiania (DBT-ED) 18.10.2019zwana w dalszej części regulaminu Szkoleniem, odbędzie się 18.10.2019 w Krakowie, w miejscu wskazanym przez Organizatora, najpóźniej do dnia 15.09.2019, w godz. 8:30-17:00. Prowadzącym będzie Fragiskos Gonidakis, MD.
2. Organizatorem Szkolenia jest Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej z siedzibą w Gdańsku, ul. Politechniczna 9/7 80-288 Gdańsk, NIP: 9571090202, REGON: 366073484 KRS: 0000652425 zwany dalej Organizatorem

II. Zasady uczestnictwa

1. Ramowy program Szkolenia znajduje się na stronie internetowej https://ptdbt.pl/terapia-dialektyczno-behawioralna-w-zaburzeniach-odzywiania/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
2. W Szkoleniu  mogą wziąć udział osoby, które:
a) są praktykami zdrowia psychicznego (psychiatrzy, terapeuci, psychologowie oraz inni specjaliściw zdrowia psychicznego pracujący w jednostkach klinicznych/terapeutycznych) i spełniają któryś z warunków:
– prowadzą terapię zaburzeń odżywiania (w różnych nurtach),
– prowadzą terapię w nurcie dialektyczno-behawioralnym (niekoniecznie zaburzeń odżywiania),
– pracują w placówkach leczenia zaburzeń odżywiania (ambulatoryjnych/stacjonarnych);
b)   zarejestrowały się poprzez formularz rejestracji na Szkolenie dostępny na stronie: https://dbt-zaburzenia-odzywiania-2019.konfeo.com/pl/groups ,
c) dokonały płatności na pokrycie kosztów organizacyjnych Szkolenia na konto 85 1140 2004 0000 3602 7906 4629 mBank, przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
4. Opłata pobierana od uczestników przeznaczona jest na pokrycie kosztów:
  •  transportu i zakwaterowania prowadzącego Szkolenie,
  • wynagrodzenia prowadzącego Szkolenie,
  • wynajmu sali i sprzętu,
  • cateringu,
  • organizacji tłumaczenia,
  • przygotowania i wydruku materiałów szkoleniowych, 
  • obsługi rejestracji online przez system Konfeo.

5. Uczestnicy Szkolenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Szkolenia oraz koszty powrotu, a także noclegu. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej rejestracji na Szkolenie:
https://dbt-zaburzenia-odzywiania-2019.konfeo.com/pl/groups
6. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy za wpłaconą kwotę na pokrycie kosztów wymienionych w pkt. 4 niniejszego Regulamiu. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://dbt-zaburzenia-odzywiania-2019.konfeo.com/pl/groups przyjmowane są do 17.10.2019 lub do wyczerpania miejsc.
7. Opłata za koszty udziału w Szkoleniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 08.10.2019 oraz pod warunkiem, że nowy uczestnik spełni wszystkie warunki wymieniona w pkt. 2 niniejszego regulaminu.
8. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% opłaty wniesionej na pokrycie kosztów swojego udziały w Szkoleniu.
9. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Szkolenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu kosztu uczestnictwa pomniejszonego o kwotę obsługi rejestracji online (10zł). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu do dnia 01.10.2019 uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu kosztu uczestnictwa pomniejszonego o kwotę obsługi rejestracji online (10zł). W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane przez Organizatora.

IV. Bezpieczeństwo

1. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Szkolenia.
2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Szkolenie

V. Inne kwestie

1. Szkolenie
może być filmowane i fotografowane przez Organizatora.
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Szkoleniu w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
3. Zgłaszając się do udziału w Szkolenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Szkolenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 18.10.2019 08:30
Zakończenie: 18.10.2019 17:00

Kraków
Dokładne miejsce szkolenia zostanie potwierdzone

Strona rejestracji:
https://dbt-zaburzenia-odzywiania-2019.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej

ul. Politechniczna 9/7
80-288 Gdańsk

zarzad@ptdbt.pl
Pokaż mapę...